Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Disclaimer

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden voordat u deze website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van deze website en zijn inhoud worden enkel toegestaan indien u al deze voorwaarden aanvaardt en naleeft.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ons of andere rechthoudende derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake bescherming van databanken. Door op deze site te surfen, verkrijgt u geen enkel recht hierop.

Het is verboden zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan en dit naar alle pagina’s van deze website.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Disclaimer

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, noch voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze site niet beschikbaar zou zijn, zullen we de grootste mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Tenzij er sprake is van opzettelijke of zware fout, bedrog of bewuste roekeloosheid, in hoofde van ons of onze aangestelden, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

We kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade, materieel of immaterieel van aard, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, tenzij er sprake is van opzettelijke of zware fout, bedrog of bewuste roekeloosheid in hoofde van ons of onze aangestelden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. We verklaren uitdrukkelijk dat we geen enkele zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken van deze sites, noch voor enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze sites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor dit doel. Daartoe zal hij/zij zich richten tot Enter vzw, Belgiëplein 1, 3510 Hasselt, info@entervzw.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Enter vzw, Belgiëplein 1, 3510 Hasselt, info@entervzw.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

We kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De clausule sluit voor ons niet de mogelijkheid uit om personen te identificeren die deze website onklaar maken of op enige andere wijze de website schade toebrengen of hiertoe een poging ondernemen.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.